;
;
;
;

การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนี้ ถูกระงับโดยคำสั่งศาล

An access to such information has been ceased because of the court order.