เนื่องด้วย บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) ได้ทำการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อผนึกความแข็งแกร่ง
ด้านโทรคมนาคมสำหรับลูกค้าองค์กรแบบครบวงจร โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ให้ควบรวมกิจการระหว่าง SBN กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 เป็นต้นมา

โดยท่านสามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับลูกค้าองค์กรได้ที่ www.ais.co.th/business
และสำหรับลูกค้า AIS Fibre ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/fibre

ติดต่อสอบถามคลิกที่นี่